صنایع دما بخار مشهد
تولید کننده انواع دیگهای بخار و آبگرم، آبداغ و روغن داغ ​

آدرس:

مشهد – شهرک صنعتی فن آوری های برتر

تلفن تماس:

05138472536

09388037440

ایمیل:

bokharboiler.com@gmail.com

وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار

وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار

وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار چیست؟

فهرست:

 

شامل بازرسی و ثبت برخی پارامترهایی است که معرف عملکرد دیگ بخار می‌باشد. چک و ثبت این متغیرها در هر روز و در بازدیدهاي روزانه صورت می‌گیرد، مجموعه این متغیرهاي ثبت شده، شرحی کامل از نحوه عملکرد دیگ بخار را ارائه می‌دهد.در صورت بروز مشکل و یا حادثه در واحد تولید بخار، این اطلاعات کمک زیادي به یافتن دلیل حادثه می‌نماید.

گاهی نیز بررسی روند تغییراتی که در گذشته اتفاق افتاده است بهره‌برداران را از بروز مشکلی که ممکن است در آینده ایجاد گردد، مطلع می‌گرداند و می‌توانند بدین وسیله از بروز آن جلوگیري نمایند. یکی از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار این است که در حین ورود به اتاق کنترل، باید به نتایج و گزارش بازرسی‌هاي انجام شده در شیفت‌هاي قبلی توجه نماید. چراکه احتمال دارد مشکلی قبلا بوجود آمده که اپراتور باید در طول مدت زمان کاري خود، یا مشکل را حل نماید و یا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیري نماید.

ثبت گزارش در Log Sheet

در برخی مواقع امکان دارد مشکلی هنوز بوجود نیامده، اما وجود هشدار در گزارش‌هاي قبلی باعث می‌شود تا اپراتور احتیاطات لازم را در نظر داشته باشد. دقت به این مسائل از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار می باشد. اطلاعات مربوط به بخش‌هاي مختلفی که در طی روز بازدید می‌گردند در برگه‌هایی به شکل جدول، ثبت می‌شوند که به این برگه‌ها اصطلاحا Log Sheet گفته می‌شود.

بخش های مهم Log Sheet :

Log Sheet ها یا برگه های گزارش که پرکردن آن ها نیز از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار می باشد عموما شامل قسمت‌هاي ذیل می‌باشند:

 1. بالاي صفحه نام دستگاه و اینکه اطلاعات این Log Sheet باید از سایت یا اتاق کنترل جمع آوري گردد، ذکر شده است.
 2. در یک ستون قسمت هاي بسیار مهمی که براي اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه باید به طور مرتب چک گردند، لیست شده اند.
 3. عموما در یک ستون و مقابل لیست مواردي که باید چک گردند،مقادیر مجاز یا محدوده حداکثر و یا حداقل مقادیر آورده شده است، در صورتیکه مقدار مشاهده شده در سایت با اعداد ثبت شده در این ستون مغایرت داشته باشد، به مفهوم بروز یک مشکل بوده و اپراتور باید سریعا به واحد کنترل خبر دهد.
 4. عموما چک و ثبت متغیرها هر دو ساعت یکبار صورت می‌گیرد، البته ممکن است بنا به حساسیت دستگاه مورد نظر این زمان متفاوت باشد، از این رو در جلوي ستون‌هاي قبلی، ستون‌هایی براي ثبت مقادیر در ساعات مختلف وجود دارد.
 5. در انتهاي log sheet محلی براي درج نام و امضا نوبت کار و سرپرست نوبت کاري وجود دارد.

آنچه در log sheet ثبت می شود:

همانطور که بیان شد پر کردن برگه های گزارش عملکرد دیگ بخار از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار می باشد . عموما log sheet هایی که در اتاق کنترل واحد تولید بخار پر می‌گردند، شامل موارد ذیل می‌باشند:

الف) وضعیت مخازن سوخت، که شامل سطح مایع، دما و فشار می باشد.

ب) در مورد هر دیگ بخار اطلاعاتی چون موارد ذیل ثبت می گردند:

 • شدت جریان بخار تولیدي
 • شدت جریان و فشار آب ورودي به دیگ بخار
 • مقادیر سوخت گازي و مایع ورودي به دیگ بخار
 • فشار بخار در هدر HS و MS و LS
 • مقادیر بلودان
 • اطلاعات مربوط به مشعل دیگ بخار که عمدتا شامل: فشار بخار یا هوا يا تمایزکننده ورودي به مشعل، تعداد مشعل هایی که براي هر بویلر در سرویس قرار دارد، فشار سوخت مایع و گاز در مشعل یا fuel pressure at burner می باشد.
 • مکش در محفظه احتراق یا furnace draft
 • فشار هوا در محفظه هوا یا wind box air pressure
 • فشار، دما و سطح مایع در مخزن بخار
 • فشار، دما و سطح مایع در دي اریتور
 • فشار هوا در خروجی فن
 • وضعیت مقدار مصرف بخار توسط واحدهاي مصرف‌کننده، در واحدهایی که چند مصرف کننده وجود دارد مقدار مصرف توسط هر مصرف کننده نیز ثبت می گردد.عموما Log Sheet هایی که در سایت و توسط نوبت کار محوطه تکمیل می‌گردند، شامل Log Sheet هاي مربوط به مخازن سوخت، پمپ هاي تغذیه نوع برقی و توربینی آب بویلر، فن هاي دمنده یا مکنده و ایستگاه مواد شیمیایی می باشد.

در شکل زیر نمونه یک Log Sheet ، مشاهده می‌گردد.

یکی از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار پرکردن log sheet است.

از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار پر کردن log sheet یا برگه های گزارش بویلر می باشد.

 

شرایط اضطراري و عوامل Shut Down دیگ بخار

 

عوامل مختلف خارجی مانند تغییر در شدت جریان آب ورودي به دیگ بخار، می تواند بر روال کارکرد طبیعی دیگ بخار اثر بگذارد.

در این شرایط سیستم هاي کنترل به جهت حفظ شرایط کارکرد عادي دیگ بخار، وارد عمل شده و با تغییر پارامترهایی در سیستم، سبب جبران تغییر شده و در نهایت سیستم را به حالت کارکرد عادي پیش می‌برند.

در صورتی که زمان کنترل طولانی شود، ممکن است قسمت‌هایی از دیگ بخار آسیب ببیند، از این رو زمان مورد نیاز براي برگرداندن سیستم به حالت عادي در بحث کنترل از اهمیت زیادي برخوردار می‌باشد.

در صورتی که سیستم‌هاي کنترل نتوانند تغییر بوجود آمده در سیستم را در زمان مناسب کنترل نمایند، سیستم‌هایی به نام اینترلاك، به طور خودکار سبب از سرویس خارج کردن دیگ بخار می‌گردند تا از بروز خطرات و آسیب دیدن بویلر جلوگیري گردد. در بویلرها این سیستم ها در هنگام بروز مشکلات خاصی فعال می‌گردند که اصطلاحا به نام عوامل shutdown معروف هستند.

عموما عوامل shutdown در دیگ‌های بخار (بویلرها) عبارتند از:

پایین آمدن سطح مایع در مخزن بخار:

در صورتی که سطح مایع در مخزن بخار به هر دلیلی از حد مجاز پایین تر آید، سیستم هاي اینترلاك دیگ بخار را از سرویس خارج می نمایند.

هواي ابزار دقیق:

تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق در بویلرها با هواي فشرده کار می کنند و در صورتی که فشار هواي ابزار دقیق به هر دلیلی کاهش یابد، سیستم هاي کنترلی و ابزار دقیق از کار می افتند و عملا دیگ بخار از کنترل خارج می گردد. در این شرایط سیستم هاي اینترلاك دیگ بخار را از سرویس خارج می کنند.

مشکل در فن ها:

با بروز مشکل در فن ها و قطع هواي ورودي به محفظه احتراق، مشعل های بویلر خاموش شده و سوخت در کوره تجمع می یابد. بدلیل گرم بودن کوره امکان احتراق مجدد و گاهی انفجار دیگ بخار وجود خواهد داشت.از این رو سیستم هاي اینترلاك دیگ بخار را از سرویس خارج می کنند.

از کار افتادن مشعل و متعلقات آن:

از کار افتادن مشعل نیز همانند از کار افتادن دمنده سبب تجمع سوخت در کوره شده و خطر بروز انفجار را در پی خواهد داشت. از این رو سیستم هاي اینترلاك بطور خودکار دیگ بخار را از سرویس خارج می کنند.

اعلام شرایط اضطراري بستگی به تعداد مشعل هاي دیگ بخار دارد و در بویلرهاي داراي چند مشعل، با از کار افتادن یک مشعل دیگ بخار را از سرویس خارج نمی کنند. به عنوان مثال در بویلرهاي داراي 6 مشعل که سه مشعل در ردیف پایین و سه مشعل در ردیف بالا دارند، از کار افتادن همزمان دو مشعل از پایین و یا سه مشعل از بالا جزو شرایط اضطراري محسوب می گردد که باید دیگ بخار سریعا از سرویس خارج گردد.

باید بخوانید: قیمت و خرید دیگ آبگرم

پایین آمدن فشار سوخت  (گازي و مایع):

در صورتیکه به هر دلیلی فشار سوخت دیگ بخار (چه سوخت مایع و چه سوخت گازي) پایین بیاید، از شرایط اضطراري محسوب می گردد و باید دیگ بخار به صورت اضطراري از سرویس خارج گردد. در صورت پایین آمدن فشار سوخت شعله هاي مشعل ضعیف شده و توسط آشکار ساز هاي شعله حس نمی گردند و سیستم هاي اینترلاك بویلر را از سرویس خارج می کنند.

از سرویس خارج کردن دیگ بخار در حالت عادي

یکی از وظایف اصلی اپراتور دیگ بخار از سرویس خارج کردن دیگ بخار در حالت عادی می باشد.  مراحل انجام اینکار به شرح ذیل است:

 1. انجام عملیات soot blower
 2. براي خروج رسوبات احتمالی از دیگ بخار، می توان قبل از آنکه دیگ بخار بصورت Normal از سرویس خارج گردد، میزان بلودان پیوسته را تا حدود 2 برابر مقدار آن افزایش داد.
 3. همانطور که در زمان راه اندازي، فشار و دماي دیگ بخار طبق منحنی فشار و دما بر حسب زمان افزایش داده می شد، در زمان از سرویس خارج کردن نیز از همان منحنی در جهت کاهش فشار و دما استفاده می گردد، لذا به طور تدریجی بار دیگ بخار باید کم گردد.
 4. کم کردن فشار سوخت در مشعل ها به طور تدریجی صورت میگیرد و در صورتی که دیگ بخار داراي چندین مشعل باشد این کار با از سرویس خارج کردن اولین مشعل شروع می گردد.
 5. با کمتر کردن میزان احتراق به منظور پایین آوردن بار دیگ بخار مشعل هاي بیشتري از سرویس خارج می گردد. بار دیگ بخار همچنان کاهش داده می شود تا بار آن حدودا به اندازه یک سوم بار طراحی گردد. در این زمان دیگ بخار از collect header جدا می گردد.
 6. مینیمم فلوي test pipe دیگ بخار بطور تدریجی باز می گردد.
 7. شیر خروجی test pipe به طور تدریجی و تا حدود 25 تا 30درصد باز شده تا کم کم بخار به سمت اتمسفر برود.
 8. بستن تدریجی شیر ورودي بخار به collect header و هم زمانباز کردن بیشتر شیر test pipe تا کم کم بخار تولیدي از collect header به سمت test pipe برود.

ادامه وظایف اپراتور دیگ بخار در مرحله از سرویس خارج کردن

 1. در این مرحله همچنان و به آرامی مقدار شعله را با از سرویس خارج کردن مشعل ها و کم کردن فشار سوخت پایین می آورند.
 2. در این مرحله با زدن کلید emergency stop در اتاق کنترل سیستم هاي اینترلاك عمل نموده و فرمان trip صادر شده و shut off valve سوخت عمل کرده و مسیر سوخت را به مشعل ها می بندد و دراین زمان دیگ بخار عملا از سرویس خارج شده است.
 3. شیرهاي سوخت به هر مشعل بسته می گردد.
 4. شیر اصلی خط لوله اي که سوخت را به دیگ بخار می برد، بسته می شود.
 5. مسیر سوخت از خط لوله تا فلر Purge می گردد.
 6. پمپ تزریق مواد شیمیایی به مخزن بخار که غالبا پمپ فسفات می باشد، از سرویس خارج می گردد.
 7. Flash tank از سرویس خارج شده و شیر خروجی LS از آن به هدر اصلی LS بسته می شود.
 8. با پایین آمدن فشار در سوپر هیتر drain هاي آن را باز کرده و همچنین vent هاي بالاي دیگ بخار نیز باز می گردد. مقدار این فشار توسط سازنده دیگ بخار ارائه می گردد.
 9. مسیر تزریق آب ورودي به دیگ بخار بسته می گردد
 10. مقدار کمی آب در مخزن بخار و تقریبا حدود 50 میلی متر نگه داشته می شود.
 11. مسیرهاي بلودان بسته می گردد.

منبع : پیشگامان تاسیسات

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی سه پاس

 

بیشتر بخوانید: گرمایش استخر و نقش بویلر در این فرآیند

گالری فیلم تولیدات دما بخار

 

 بویلرهای با کیفیت، ایمن و استاندارد را از دما بخار بخرید.

steam boiler generator thermal oil steam generatorsteam boiler thermal oil boiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.