۱۳۹۸ ۲۳دی

نظافت و ضد عفونی بیمارستان با دستگاه بخار الکترو استیم